Blogs


"มะม่วง" ผลไม้มากประโยชน์

mango
Mango Mango Common Name

Mangifera indica L. (Scientific name Mangifera austroyunnanensis Hu) is classified in the mango family. (ANACARDIACEAE)

Mango is a perennial native to India. And is considered the national fruit of India. In our home, mango is the economic fruit, which is exported to the 3rd world.

Mango varieties are very diverse. The most widespread species is a variety of brown rice, rhinoceros, water, blue sky, ice, luck, etc., each of which will have different flavors and characteristics.

The benefits of mango we see it regularly will not be eaten raw and raw. Or to make a variety of snacks such as mango, mango, glass, mango. Sweet mango sauce Mango, mango, and mango are used for cooking, such as spicy salad, papaya salad, soft or soft fruit, it can be cooked instead of vegetables.

For mango, it is high in calories because it contains sugar. Fat from coconut milk. People in healthy young age Mango sticky rice is not likely to have health problems. But for those with diabetes. Mango sticky rice may make more sugar and fat. The result is weight gain, high pressure, but it does not mean that you do not eat completely. But eating should be careful. And to fit into health, it will be beneficial.

Mangoes
Mangoes can help revitalize the lively.
Mango contains high vitamin C. It helps to fight free radicals.
Mango contains vitamin A, vitamin C, which helps to brighten the skin.
Nourish and heal the eyes. It is rich in vitamin A and beta carotene.
It is a fruit that helps nourish the body.
Helps to relax and fall asleep.
Helps the body to function normally. Internal balance
Mango fruits contain high vitamin C. It helps prevent and treat scurvy.
Help prevent and reduce the risk of various cancers.
Helps prevent breast cancer and colon cancer. Including prostate cancer lung leukemia. Skin cancer
Helps heal and cure diabetes. Using about 15 leaves of mango leaves to clean. Then boiled in 1 cup of clean water with a soft light for 1 hour if the water is dry, then fill it up and put it aside for one night. day
Helps to cure dizziness. Nausea and vomiting By eating fresh fruit.
Helps to cure thirst. By eating fresh fruit.
Help solve the heat. By eating mango.
Diphtheria The shell of the mango to eat.
Cure Sang Malnutrition In Children The mango leaves are moderate to eat.
Helps to treat nasal inflammation, inflammation of the shell of mango to eat.
Mango shells of raw fruits. Bring it together with sugar. Helps relieve menstrual pain and menstrual pain.
Mango tree bark Bring to drink. Help solve fever.
Mango fiber is an aid for digestion and metabolism.
Flatulence The fresh leaves of about 15 grams to boil water. Or use the seeds of cooked mango to dry and boil drinking water. Or to be powdered and then eaten.
Help solve the twist. Bloody By eating mango.
Nourish the stomach By eating mango.
Chronic inflammation of the bowel. The fresh leaves of about 15 grams to boil water.
To help in the excretion. As a laxative. By eating mango.
Diuretic By eating mango.
Drive the parasite by using the seeds of dried mango and then boil drinking water. Or to be powdered and then eaten.
Boiled water with fresh mango leaves about 15 grams to clear the wound.
Use as a fresh wound healing. By using fresh mango leaves, wash and then pound and mask the wound.
Mango Benefits
Mango tree Can be used as furniture.
Cooked or used as a variety of snacks such as mango, mango, orange or mango juice. Squeeze juice as well.
Mango, mango, mango, mango, salted mango, mango, mango, mango, etc.
The old mango is used as a yellow dye.
Facial treatment with the use of cooked mango to slice thin, then use a spoon to crush the mango. Then leave the mask for about 15 minutes, then rinse. Will make the skin look clean. Pores tighten Smooth skin without wrinkles.
Nutrition value of raw mango per 100 grams
60k calories
15 grams carbohydrates
13.7 grams
1.6 g fiber
0.38 g fat
0.82 g protein
Vitamin A 54 μg 6%
640 micrograms of 6%
Vitamin B 1 0.03 mg 2%
Vitamin B 2 0.04 mg 3%
Vitamin B 3 0.67 mg 4%
Vitamin B6 0.12 mg 9%
Vitamin B 9 43 μg 11%
Vitamin C 36 mg 60%
Calcium 11 mg 1%
Iron 0.16 milligrams 1%
Magnesium 10 mg 3%
Phosphoric acid 14 mg 2%
Potassium Chloride 168 mg 4%
Zinc 0.09 mg 1%
Percentage of recommended daily amount of body requirement for adults (Information from USDA Nutrient database)

Alzheimer With coconut water

Coconut Juice Alzheimer's drug treatment researchers.
Each year around 50 million women around the world permanently enter menopause, because there is no hormone from the ovaries. To stimulate the uterus anymore. The major side effects of menopause are heart disease, bones, aging women are often hormone replacement. And the risk of Alzheimer's disease. In postmenopausal women, decreased hormone

  In the United States, millions of Alzheimer's suffer from Alzheimer's. In Thailand, more than 100,000 Alzheimer patients. If you have received hormone replacement therapy for more than 5 years, you will find other side effects that are more common is cancer. Especially breast cancer, colon cancer. Therefore, there are efforts to find substances or replacement of natural plants to replace synthetic hormones.

  There are currently research on soy or soy products. The hormone estrogen. To be a replacement hormone and found that the American Golden Age. Start eating soybeans. Or soy products At the start of puberty, cancer rates are higher, especially breast cancer, higher than those in China or Japan. Familiar with the diet of soybeans. Or soy products since childhood.

  For Thailand Researchers have studied the substances that contain estrogen, so much that the success of the product is from Pueraria mirifica. But Japan has patented products from Pueraria mirifica before the Thai researchers have long considered.

  Dr. Nisa Uda Ahmad, Lecturer, Department of Anatomy Faculty of Science Prince of Songkla University has researched the coconut water. Hormone estrogen Close to soy And White Kwao. Using the knowledge of Thai wisdom.

  If you drink coconut water during menstruation, it will cause the menstrual period to stop or become menstruation, irritate and delay the menstruation later than normal.

  By research. Effect of coconut water on slowing pathogenesis of Alzheimer's disease. It is a research grant funded by the Thailand Research Fund (TRF), 2003-2005 and has received high international attention. It was selected as a poster. Neural nerve field The 29th Thailand Anatomy Conference 2006

  The experiment showed that coconut water had high estrogen hormone and contributed to reduce the pathology of Alzheimer's disease. White female rats with ovaries were excised on both sides. It was found that female rats were excised oocytes and received coconut for 5 weeks. Alzheimer's disease was less than those without coconut water.

  It also found that coconut water has a healing effect faster. It also has no scars. This will be studied and developed as a drug to help the wound heal faster, which will benefit patients who later heal more often than patients with diabetes.

  From this success. Dr. Nisa Udaah Ahmad was invited to give advice. Laboratory to study Alzheimer's disease with herbs Nigella Sativa Herbs native to the Mediterranean. The name is Thai. Blackout with estrogen at Prajrakul University Malaysia He also received an offer to conduct research on this subject in a modern laboratory in Malaysia.

  In this regard, Dr. Nisa Uda. We are pleased to announce that we have received a grant from the World Health Organization (WHO) to develop coconut water for dietary supplements, cosmetics and medicines to slow the progression of Alzheimer's disease and medicines to help keep the wound healed faster in the future. And will continue to be licensed for commercial development in Thailand.

Tips to eat durian pure.

Although "Durian" is classified as a hot fruit to the body because of its energy and high sugar can cause obesity. And when eaten, it will add heat to the climate, which is important if eaten with alcohol. It is risky and can be harmful to the body to death.

However, "durian" is a fruit and hit with benefits. In addition to the delicious, just eat the right way, it is harmless, good puppet, fruit king.

Eat durian pure In the morning

The durian is hot, eating in the morning around 5 to 7 pm, so the temperature in the body does not heat up to normal. And another reason to eat durian in the morning. Because durians have the property to help in the excretion. Eating durian at this time is both a weight loss and normal element (the time between 5.00-7.00 am for colon, 7.00 to 9.00 am for food). In our body begins to work and ready to use energy during the day does not become fat accumulation. But should not eat more than 2-3 lbs.

Choose an impulsive effect. Not too ripe

Although clinical research in the Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition The results of the investigation revealed that durians had the slowest blood glucose in the first half hour (the highest sugarcane period). Durian is a fruit with a low glycemic index of just 49 different from watermelon 55, papaya 58, pineapple 82, and also lower in many other foods that many people have no idea that sugar is higher than durian. It should be eaten too ripe. To prevent illness that may be latent in the body, we do not know. The value of durian in one tablet we eat. Vitamin E - Carotene 46 micrograms, Thiamine or vitamin B1, about 0.374 mg, pyridoxine or vitamin B 0.316 mg, riboflavin or vitamins. B.2, about 0.200 mg, niacin or vitamin B3 about 2.5 mg, vitamin C 19.7 mg folic acid 36 micrograms equal.


No food and drink immediately.

Because it has enough energy to be used in the body during the day. Should be avoided to eat more food. But drink warm water. Or at room temperature in 250 cc mixed with about half a teaspoon of salt. To balance the heat of durian in the body. And the body cleans the fiber like. Detoxification itself.

This will be the time to wait. It has good internal and external health as well. Just take care and discipline to eat "durian", we will have the benefit of not worry.

เคล็ดลับการกินทุเรียนช่วยให้หุ่นเพียว

แม้ว่า “ทุเรียน” จะถูกจัดหมวดหมู่ให้เป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์ร้อนแก่ร่างกายเพราะมีพลังงานและน้ำตาลสูงทำให้อ้วนได้ และเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะเข้าไปเพิ่มอุณหภูมิความร้อนให้ยิ่งขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ ที่สำคัญหากรับประทานพร้อมกับแอลกอฮอล์ ยิ่งเสี่ยงและเป็นตัวการทำให้เป็นอันตรายต่อร่างกายมากถึงขั้นเสียชีวิตได้
        
       ทว่าอย่างไรก็ตาม “ทุเรียน” ก็จัดเป็นผลไม้ยอดฮิตและมีคุณประโยชน์คณานับนอกจากความอร่อย เพียงแค่รับประทานให้ถูกวิธีเท่านั้นก็ไร้อันตรายแถมหุ่นดีเตะตา สมราชาผลไม้ 

 
        ทานทุเรียนเพียวๆ ในตอนรุ่งเช้า
       
       เนื่องจากทุเรียนมีฤทธิ์ร้อน การรับประทานในช่วงเช้าประมาณ ตี 5 จนถึง 7 โมงเย็น จึงเป็นการบาลานซ์อุณหภูมิในร่างกายไม่ให้ร้อนจนเกินเกณฑ์ปกติ และเหตุผลที่ควรรับประทานทุเรียนในช่วงเช้าอีกข้อหนึ่ง ก็เพราะทุเรียนมีสรรพคุณช่วยในการขับถ่าย การรับประทานทุเรียนในเวลาดังกล่าวจึงเป็นทั้งการช่วยลดน้ำหนักและปรับให้ธาตุในร่างกายเป็นไปอย่างปกติ (ซึ่งช่วงเวลา 5.00-7.00 น. เป็นเวลาลำไส้ใหญ่ ส่วน 7.00-9.00 น. เป็นเวลาของกระเพราะอาหาร) ธาตุในร่างกายของเราเริ่มทำงานและพร้อมที่จะใช้พลังงานในระหว่างวันไม่กลายเป็นไขมันสะสม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ควรรับประทานเกิน 2-3 พู 
       
       เลือกผลห่ามๆ ไม่สุกมากจนเกินไป
       
       แม้ว่าทางหลักการวิจัยวารสารโภชนาการคลินิกของเอเชียแปซิฟิก ได้ตีพิมพ์ผลกานวิจัยในหัวข้อ Glycemic Index of common Malyasian fruits โดย S Daniel Robert และคณะในปี 2551 ผลการวิจับกลับพบว่าทุเรียนมีน้ำตาลในกระเลือดขึ้นช้าที่สุดในครึ่งชั่วโมงแรก(ช่วงเวลาที่น้ำตาลขึ้นสูงสุด) ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำเพียงแค่ 49 ต่างจาก แตงโม 55, มะละกอ 58, สับปะรด 82, และยังต่ำกว่าในอาหารอีกหลายชนิดที่หลายคนคาดไม่ถึงว่ามีค่าดัชนีน้ำตาลสูงกว่าทุเรียนมาก แต่ก็ควรเลือกรับประทานผลที่สุกเกินไป เพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะแฝงในร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัว เนื่องจากคุณค่าของทุเรียนในหนึ่งเม็ดที่เรารับประทานได้ วิตามินเอ บีตา-แคโรทีน 46 ไมโครกรัม ไทอามีน หรือวิตามินบี 1 ประมาณ 0.374 มิลลิกรัม , ไพริดอกซิน หรือวิตามินบี 0.316 มิลลิกรัม, ไรโบเฟลวิน หรือวิตามินบี 2 ประมาณ 0.200 มิลลิกรัม, ไนอาซิน หรือวิตามินบี 3 ประมาณ 2.5 มิลลิกรัม, วิตามินซี 19.7 มิลลิกรัม โฟเลต 36 ไมโครกรัม เท่ากัน 
 
        งดอาหารและดื่มน้ำทันที
       
       เพราะได้รับพลังงานที่เพียงพอต่อที่ร่างกายจะนำไปใช้ในระหว่างวันแล้ว จึงควรหลีกเลี่ยงที่จะรับประทานอาหารเพิ่ม แต่ควรรับดื่มน้ำเปล่าอุ่นๆ หรือน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องในปริมาณ 250 ซีซี ผสมกับเกลือประมาณครึ่งช้อนชา เพื่อให้ร่างกายได้ปรับสมดุลแก้ความร้อนของทุเรียนในร่างกาย และทำให้ร่างกายได้ชำระล้างเส้นใยคล้ายๆ การดีท็อกซ์สารพิษนั้นเอง 
       
       เท่านี้นอกจากจะได้เก็บเกี่ยวความอร่อยสมเวลาที่รอคอย ยังได้สุขภาพทั้งภายนอกและภายในที่ดีอีกด้วย แค่เพียงใส่ใจและมีวินัยในการรับประทาน “ทุเรียน” เราก็จะได้รับประโยชน์อย่างที่ไม่ต้องกังวล